סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
תצהיר הסבת דוחות
דף הבית >> טפסים ואישורים שימושיים >> תצהיר הסבת דוחות
נשלח בדואר רשום מס'_________תצהיראני, החתום מטה, ________, נושא ת.ז._________– לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני קצין הבטיחות בחברת _________ (להלן: "________"), והריני נותן תצהירי זה בתגובה לדו"ח תעבורה ________ (להלן: "הדו"ח") וכבקשה של חב' _______להסבת הדו"ח בהתאם לסעיף 27ב לפקודת התעבורה.

2. החזקה ברכב בו בוצעה לכאורה העבירה שבגינה ניתן הדו"ח, שמספר הרישוי שלו הינו _________
3. נמסרה על ידי חברת _____ לפני מועד רישום הדו"ח ל- ____________בעל/ת ת.ז ___________
4. שכתובתו/ה למיטב ידיעתנו הינה __________ במועד רישום הדו"ח טרם הוחזרה החזקה ברכב הנ"ל לרשות חב' __________ .

5. על פי עצה משפטית שקיבלתי, תצהיר זה - בהיותו תצהיר הערוך בכתב - מהווה ראיה קבילה להוכחת מסירת החזקה ברכב כאמור לאדם שפרטיו מצוינים לעיל.
לפיכך, ובהתאם להוראות סעיף 27ב לפקודת התעבורה, נבקש למחוק את חברת _____ מסעיף האשמה ולהסב את הדו"ח על שמו של האדם הנ"ל ולשלוח לח"מ הודעה על הסבת הדו"ח .

6. האדם שפרטיו מצוינים לעיל – מחזיק ברכב / אינו מחזיק ברכב כיום.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________                                 ___________________

תאריך                                                             קצין בטיחות בתעבורה 
                                                                     הסמכה מס._________לתצהיר זה מצורפת הצהרת הנהג בחתימה המאשרת החזקה ברכב !
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים