סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
סידרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים
דף הבית >> חוקים ותקנות >> סידרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים


 

  חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים
ה הגדרות
5799 . בחלק זה-
"מפעל" – כל אחד מאלה:
1)      מיזם, עסק, תאגיד או מסוד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב
מסוג כמופרט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':
טור א'
טור ב'
א.       רכב נוסעים פרטים, רכב פרטי דו שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג
 
40
ב.      אוטובוס, מונית או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 4,001 ק"ג או יותר.
 
20
ג.       חלקם מהסוג שבספק (א') וחלקם מהסוג שבפסקה (ב') או סוג אחר.
 
20
 


1) א. "משרד הובלה" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, שירותי הובלה
ושירותי גרורים), התשל"ט- 1978;
ב. "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור,
הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה -1985;
ג. רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.
"בעל מפעל" – לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;
"הרשות" – מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה, כולו או מקצתו;
"קצין בטיחות" – אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות לפי חלק זה בכתב הסמכה.
"כתב הסמכה" – תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על די הרשות לפי חלק זה;
"כלי רכב"- רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע.
580. העסקת קצין בטיחות
א. בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.
ב. קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות.
ג. הרשות בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.
ד. היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.
581. חובת הודעה
בעל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו, תוך 30 יום מיום התחילה או הסיום; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישייים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.
582. מגן כתבה הסמכה
לא ינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות את הסעיפים הבאים:
1) סיים לפחות שתים עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית מוכרת את השכלה תיכונית מקבילה, אולם הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית ספר מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות רכב;
2) תושב ישראל.
3) עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום בתחום התחבורה שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה.
4) בעל רשיון נהיגה דרגה 3 ומעלה.
5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15 ב'.
6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה.
7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות.
8) עמד בהצלחה במבחן אישיות.
583. מתן אישור
הרשות רשאית לתת בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:
1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582.
2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.
583. א' תקופת תוקף כתב הסמכה
א. הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.
ב. אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו תהא כמפורט בתוספת הראשונה בחלק א'.
*584 מינוי ועדת הסמכה
א. הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות:
1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582 (6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582 (7).
2) על תכניות להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות.
3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה.
4) על מתן פטור מהוראות תקנה 582 (1) ו-(3), כולם או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש.
הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.
ב. הועדה תהא בת ששה חברים שהם:
1) שלשוה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש.
2) נציג אחד של משטרת ישראל.
3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג שאת המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.
ג. ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א').
ד. החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות. במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב ראש, ובהעדרו – דעתו של נציג משרד התחבורה.
ה. הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.


585. תפקידי קצין בטיחות.
1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פי (להלן – דיני התעבורה).
2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהא בכל עת במצב תקין ושיחלו עליו הוראות דיני התעבורה.
3) לפקח על הוראות כל דיון הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל.
4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהא תואם את דרישות דיני התעבורה.
5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בענייני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה.
6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל. להנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ובטיחות הרכב.
7) להגיש דו"ח לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו.
לנהל כרטסת רישומים לגבי מצב הרכב ורשימת נהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.
586. סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב
א. קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש ברכב בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה,
ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308 (א').
ב. העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א') תשילח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.
587. סמכויות קצין הבטיחות
קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה וכל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על כל ליקוי במצב בריאותם של הנהגים.
587. א'. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.
587. ב'. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויבמצב בריאות של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות מיד עם קבלת ההודעה כאמור. לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות.
587. ג'.
1) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.
2) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א') חייב למלא אחריה.
3) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.
587. ד'. פטור
הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסויים.

   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים