סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
הוראת נוהל-מועד עליה לכביש
דף הבית >> חוקים ותקנות >> הוראת נוהל-מועד עליה לכביש
מצ"ב הוראת נוהל חדשה ,לעיונכם.
לכאורה מסתמן שהכל כבר מוכן מ-19/11/09 להעברת
המס הרציף יום אחד לאחר כינוס ועדת הכספים 18/11/09 ויש תזמון מופלא בין רשות
 המיסים ומשרד התחבורה בכל הקשור לגביית מס !
בברכה,
ארגון מנהלי תחבורה בישראל .

מדינת ישראל
                              
                               והבטיחות בדרכים
מינהל התנועה אגף הרישוי
                                                                                                            
‏ו' שבט תש"ע                                                                       ‏21 ינואר 2010
 
 
אל:     יחידות הרישוי
          אגף הרכב
          אגף מערכות מידע
          אגף הכספים
          איגוד יבואני הרכב
         
לידיעת:שר התחבורה
           המנהל הכללי
           סמנכ"ל בכיר תנועה
           הנהלת משרד התחבורה
           הלשכה המשפטית
          רשות המיסים
 
הוראת נוהל 6/2009                    כ"ט בחשון, תש"ע         16 בנובמבר, 2009
 
 
הנדון: נוהל רישום שנת עליית הרכב לכביש
 
מבוא
 
תקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 המסדירה כיום את התנאים לרישום רכב, קובעת כי שנת הייצור תירשם ברישיון הרכב על פי הספרה העשירית במספר השלדה אותו מטביע יצרן הרכב על שלדת הרכב.
 
לאחרונה התקבלו תקנות חדשות לפיהן ירשם ברישיון הרכב "מועד עליית הרכב לכביש" במקום שנת הייצור.
 
בנוסף נקבע תנאי בסיסי לרישום הרכב והוא שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו. לתנאי זה נקבעה רשימת חריגים בה מפורטים כלי רכב להם נקבעו תקופות ארוכות יותר לפי העניין: כלי רכב המיוצרים בשלבים על ידי מספר יצרנים, רכב שיובא ביבוא אישי, רכב שיובא בידי תייר או תושב חוזר, רכב של צה"ל או משטרת ישראל, ועוד.
 
 
לרכב שיובא בידי עולה חדש, עובד או"ם או דיפלומט ולרכב אספנות לא
נקבעה תקופת מינימום כלל, וזאת בהתאמה לכללי היבוא החלים עליהם.
 
 
לגבי רכב שיובא בידי דיפלומט או עובד או"ם נקבעה הגבלה על העברת הבעלות לפיה לא תועבר בעלות ברכב שיובא בידי דיפלומט אם חלפו 12 שנים ממועד עלייתו לכביש וברכב שיובא בידי עובד או"ם לא תועבר בעלות אם חלפו 5 שנים ממועד עלייתו לכביש.
 
בקובץ התקנות 6819 מתאריך 10.10.09 נקבעו הוראות חדשות לשנת עליית הרכב על הכביש: לרכב של נכה, לרכב ממוגן ירי ולעגורן נייד.
 
נוהל זה בא לקבוע את הכללים לרישום רכב על פי שנת עלייתו לכביש כשהרישום יבוצע על ידי משרדי הרשוי או יבואני הרכב.
 
הוראה זו מבטלת הוראות קודמות לענין עליית רכב על הכביש.
 
 
הבסיס החוקי – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961
 
"החלת חובה או       270א. רכב שצוין ברישיונו מועד עלייתו לכביש לפי תקנה
איסור                              282(א)(4), יראו חובה או איסור הקבועים בתקנות אלה והמתייחסים לשנת הייצור של הרכב, כמתייחסים למועד עלייתו לכביש."
 
"בדיקה ואישור        282.(א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רשיון, אלא אם
של מפרטי רכב                   כן -
 
(1)   עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד);
 
(2)   רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו סוג רכב נתקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג של רכב וכי הומצאה לרשות הרישוי תעודה מאת מעבדה מוסמכת, או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הרכב תואם את האב טיפוס של אותו סוג רכב;
 
(3)   טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה:
 
(א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות מדינות הקהילה האירופית (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן-רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן:
 
(1)   רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8.000 ק"ג ורכב מסוג O3 ו-o4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, באמבולנס, או רכב עבודה – שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
 
(2)   רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15.000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן שאינו אינטגראלי, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג – שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
 
(3)   רכב נכים – שטרם חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו;
 
(4)   רכב ממוגן ירי – שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו;
 
(5)   עגורן נייד – שטרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו;
 
(ב)      הרכב הוא רכב פרטי מסוגM1 או רכב מסוג L
שיובא ביבוא אישי כמשמעותו בצו יבוא חופשי, התשס"ו-2006, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
 
(ג)      הרכב מסוג M1, O1 ו-O2 יובא בידי תייר,תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
 
 
 
(ד)      הרכב מסוג M1 ו-N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4.500 ק"ג ורכב מסוג O1 ו-O2 יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ;
 
(ה)      הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן
          עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה;
 
(ו)         הרכב הוא של צבא הגנה לישראל או של 
משטרת ישראל, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו.
 
בפסקה זו, "רכב" – למעט רכב מסוג T, רכב
שטח ומכונה ניידת;
 
"עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגראלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר;
 
"רכב נכים" – רכב מסוג M1, N1 ו-N2  שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג המיועד לנהיגה על ידי נכה או הסעתו בכסא גלגלים ומתקין מורשה באישור יצרן הרכב ביצע בו שינויי מבנה, בין היתר, מסוג הנמכת רצפה, התקנת אמצעי עיגון, התקנת מתקן הרמה וצוין ברישיונו שימוש ייעודי לנכים."
 
 
(4)      יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן:
 
          (א)     ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם
לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים;
 
 
(ב)      ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או ממועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים;    
 
 
(ג)      ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור – מועד רישום הרכב בארץ;
 
בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש
שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין."
 
 
3.       אחרי תקנה 283 לתקנות העיקריות יבוא:
 
"הגבלה על     283א. לא תועבר לראשונה, בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות
העברת בעלות          של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד עליית הרכב לכביש כמשמעותו בתקנה 282(א)(4), וברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות – אם חלפו 5 שנים מהמועד האמור; האמור בתקנה זו לא יחול על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ או על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של האומות המאוחדות לנציג של האומות המאוחדות.
 
 
הפעולה הנדרשת מאגף מערכות מידע
 
מועד ייצור – חודש ושנה שהרכב יוצר במפעל. המועד ידווח למערכת הממוחשבת על ידי היבואן או המכס. מועד הייצור לא יודפס על גבי רשיון הרכב, אלא ייקבע לו שדה חדש.
 
תאריך רישום – התאריך שבו הודפס בפעם הראשונה רשיון רכב קבוע/זמני אצל היבואן/רשות הרישוי.
 
מועד עליה לכביש – תאריך אמיתי – התאריך זהה לתאריך הרישום כאשר הרכב נרשם על ידי היבואנים וכן במשרד הרישוי. (בתוך התווך של 12 חודשים ראשונים)
 
רכב שהיה רשום בצה"ל/משטרה לפני כניסת התקנות לתוקף – כיוון שרכב זה נחשב כרכב שנרשם לראשונה בארץ לפני התקנות – הרי שמועד העליה לכביש תהא שנת ייצור ללא חודש – כמו לכלי הרכב שנרשמו בקובץ לפני התקנות.
 
תאריך מחושב – כאשר הרכב נסע לפני רישומו בקובץ הרכב, או רכב ביבוא אישי שחלפו 12/24/30 חודשים ממועד ייצורו; והרישום יבוצע במשרד הרישוי (לא אצל היבואן) – תאריך הייצור (כפי שמדווח מהמכס) + 12 חודש או יותר לפי הענין.
 
תאריך בעלות – תאריך הרישום זהה לתאריך הבעלות של הבעל הראשון (בקובץ בישראל).
 
תאריך הדפסה – תאריך הדפסת הרשיון בכל מועד.
 
תאריך הטסט הראשון – הוא תאריך הרישום.
 
תאריך חידוש (בתוקף עד) ואגרת רישוי
 
-         יום לפני תאריך הרישום (יום וחודש) כאשר תאריך הרישום זהה למועד עליה לכביש.
 
-         כאשר תאריך הרישום לאחר מועד עליה לכביש (תאריך מחושב):
 
          חודש החידוש – חודש העליה לכביש
        יום החידוש – היום האחרון שבחודש העליה לכביש.
 
        הרשיון הראשון יהיה לפי חודשים 1/12 מועד הרישום עד תום תוקף. כדי שבמועד החידוש הבא יינתן רשיון לפי הכללים של חישוב הגיל ממועד העליה לכביש (שנה/חצי שנה/ שנתיים)
 
          במקרים שיוצא שהחידוש הבא הוא חודשיים ממועד הרישום (ולא יספיק לקבל בדואר את החידוש) הרשיון הראשון יונפק לתקופה הרגילה בתוספת חודשיים. ז"א ל-14 חודש לרכב רגיל, 8 חודשים למיושן ולאספנות, ו-26 חודש לטרקטור.
 
אגרת הרישוי ברשיון קבוע תהא מתאריך הרישום ועד תום תוקף הרשיון.
 
חישוב גיל
 
לצורך חישוב אגרות, התישנות, בדיקת בלמים, פטור "בתום השנה הראשונה מאבדן כשירות לתנועה מהיום שהרכב נרשם לראשונה כרכב חדש" וכד' – ייעשה ממועד העליה לכביש (אמיתי או מחושב).
 
הפיכת רכב לרכב אספנות – כנהוג היום, מה-1 בינואר של 30 שנה ממועד עליה לכביש.
 
רישום ברשיון הרכב
 
ברישיון לרכב שנרשם לפני כניסת התקנות לתוקףיירשמו המילים שנת ייצור
 
ברשיון לרכב שנרשם עם כניסת התקנות לתוקף, יירשמו המילים מועד עליה
 
לכביש.
 
הפעולה אצל יבואני הרכב
 
א.       היבואן ידווח למחשב (בנוסף לנתונים שדיווח עד היום) – גם את מועד הייצור (חודש ושנה). כולל לגבי רכב שהיבואן מנפיק רשיון זמני.
 
ב.       היבואן רשאי לרשום רכב ולתת עליו רשיון כלהלן:
 
(1)               (א)     רכב - כאשר טרם חלפו 12 חודשים ממועד הייצור.
                      
                  תאריך הרישום אינו שנה ומעלה ממועד הייצור.
 
          (ב)      רכב נכים – כאשר טרם חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו.
 
(ג)        רכב ממוגן ירי– כאשר טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו.    
 
(2)               רכב T - טרקטור, רכב שטח – בכל מועד. ללא הגבלה.
 
(3)               רכב שיוצר בשלבים
 
(א)              טרם חלפו 24 חודשים ממועד הייצור (של הרכב/של השלדה):
 
-         רכב M שמשקלו הכולל המותר מעל 3,500 ק"ג
 
-         רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8.000 ק"ג
 
-         רכב מסוג 03 ו-04 (גרור/נתמך/עבודה במשקל כולל מותר העולה על 3,500 ק"ג) המסווגים כ:
 
-         רכב להובלת חומרים מסוכנים (הסוגים שחייב רשיון חומ"ס)
 
          -         רכב עבודה
 
          -         רכב ממוגן ירי (הגבלה 88)
 
-         אמבולנס (שהוא גרור/נתמך/עבודה.
 
 
(ב)               טרם חלפו 30 חודשים ממועד הייצור:
 
-         רכב עבודה מסוג כיבוי אש אשר משקלו הכולל המותר עולה על 15.000 ק"ג (סוגים 771,773,772)
 
-         רכב עבודה מסוג משאבת בטון (705) ורכב עבודה מסוג עגורן (703,704) שמשקלם הכולל המותר עולה על 25.000 ק"ג.
 
 
                   רכב שיוצר בשלבים:
 
כאשר ניתן רשיון קבוע לרכב שיוצר בשלבים – אם ניתן קודם רשיון זמני, יש לרשום את מועד העליה לכביש זהה לתאריך מתן רשיון קבוע (במגבלות התקנות). כך שתאריך הבעלות יהיה זהה למועד עלית הרכב לכביש.
 
(4)     עוגורן נייד – כאשר טרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו.
 
 
הפעולה ברשות המסים
 
המכס.
מל"ם – יחידת המחשב של המכס (הנותנת גם שרותי מיחשוב ליבואנים).
 
נתונים הנדרשים מהמכס לצורך רישום בהתאם לתקנות ולחישוב מועד עליה לכביש
-    מספר זהות/תאגיד
 
-    מספר דרכון – תחילית 89
 
-    מספר שלדה
 
-    מועד ייצור הרכב (חודש ושנה) – לגבי כל רכב
 
-    מועד רישום הרכב לראשונה לתנועה בדרכים בחו"ל (חודש ושנה) – לגבי כל יבוא שאינו מסחרי
 
אם המכס יעביר תאריך אחד ולא יציין אם מדובר במועד הייצור או במועד רישום הרכב בחו"ל – ההתיחסות בעת הרישום בארץ תהא תמיד כאל מועד עליה לכביש.
 
ציון צורת היבוא/סוג המייבא/סוג הרכב
 
-    יבוא אישי כמשמעותו בצו יבוא חופשי, תשס"ו-2006
 
-    יבוא של תייר
-י   יבוא של תושב חוזר
-   -יבוא רכב של נכה
-   יבוא רכב ממוגן ירי
 
-    יבוא של עולה חדש
-    יבוא של דיפלומט
-    יבוא של עובד או"ם
 
-    רכב אספנות (בן 30)
 
-   רכב ביבוא זמני
 
משרדי הרישוי – רישום רכב ביבוא אישי שלא על ידי היבואן
 
משרד הרישוי רשאי לרשום רכב ולתת לו רשיון כלהלן:
 
א.       כל כלי הרכב שהיבואן רשאי להנפיק רשיון – לפי אותם כללים.
 
ב.       רכב פרטי מסוג M1 (סוגים 141,142,112) שיובא ביבוא אישי כמשמעותו
         בצו
 
         כאשר טרם חלפו 24 חודשים ממועד הייצור/רישום לראשונה בחו"ל.
       
ג.      רכב  מסוג M1, O1 או O2 אשר יובא על ידי תייר או תושב חוזר או תושב חוץ
 
        כאשר טרם חלפו 4 שנים ממועד הייצור/רישום בחו"ל
 
 
 
 
ד.         רכב מסוג M או N אשר משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4.500 ק"ג ורכב 
מסוג O1 או O2 אשר יובא על ידי עולה חדש או על ידי עובד או"ם או על ידי דיפלומט
 
       ללא הגבלת זמן.
 
ה.     רכב אספנות ורכב ביבוא זמני
 
          ללא הגבלת זמן.
 
ו.        הרכב הוא של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל
 
        כאשר טרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו.
 
ז.                   רכב נכים – כאשר טרם חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו.
                (ראה הגדרה רכב נכים בעמ' 4)
 
ח.                 רכב ממוגן ירי – כאשר טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו.
 
ט.                 עגורן נייד – כאשר טרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו.
                          (ראה הגדרה של עגורן נייד בעמ' 4)
 
 
אופן החישוב לרישום רכב ביבוא אישי - ע"י פקידי הרישוי
 
(עובדי הרישוי יציינו את תאריך הרישום בלבד, את החישוב תעשה המערכת המיחשובית עפ"י הכללים הבאים):
 
1.      במידה והרוכש הגיע לרשום את הרכב בתוך 12 החודשים הראשונים ממועד הייצור:
       
(א)              בשדה של "מועד העלייה לכביש" – יירשם התאריך (חודש ושנה) בו
 הגיע הקונה למשרד הרישוי לרשום את הרכב.
 
(ב)               בשדה של "תאריך הרישום" – יש לרשום את אותו תאריך (חודש
ושנה) בו הגיע הקונה למשרד הרישוי לרשום את הרכב.
 
          במקרה הזה תאריך "עלייה לכביש" ותאריך "הרישום" יהיה זהה.
 
2.      במידה והרוכש הגיע לרשום את הרכב לאחר 12 החודשים הראשונים ממועד הייצור:
 
(א)     בשדה של "מועד העלייה לכביש" – יירשם התאריך המחושב כפי שמדווח מהמכס ועוד 12 חודשים או 24 חודשים או 30 חודשים, (בהתאם לסוג הרכב כמפורט בסעיף 282(א)(3)) תאריך זה ייקרא "תאריך מחושב".
 
(ב)      בשדה של "תאריך הרישום" – יש לרשום את התאריך (חודש ושנה) שבו הגיע הרוכש לרשום את הרכב במשרד הרישוי.
 
במקרה הזה תאריך "עלייה לכביש" ותאריך "הרישום" לא יהיו זהים.
 
 
איסור ביצוע העברת בעלות
 
-         אין לבצע בפעם הראשונה העברת בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד ייצור/עליית הרכב לכביש.
 
-         אין לבצע בפעם הראשונה העברת בעלות ברכב שיובא בידי נציג האומות המאוחדות אם חלפו 5 שנים ממועד עליית הרכב לכביש.
 
 
היתר לביצוע העברת בעלות
 
ניתן לבצע העברת בעלות לרכב שבבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ.
 
ניתן לבצע העברת בעלות לרכב בבעלות נציג האומות המאוחדות לנציג האומות המאוחדות.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ב ב ר כ ה ,
 
                                                                  
                                                                             גאנם חמאדה,
                                                                             רשות הרישוי
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים