איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

חניה בתחנת אוטובוס

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92) התש"ע-2009 *

  1.   הוספת סעיף 70א1
בפקודת התעבורה1 (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 70א יבוא:
״70א1.    חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה
(א)  רשות תימרור מקומית תציב, בתחום תחנת אוטובוס, תמרור הקובע כי ניתן להחנות או להעמיד רכב פרטי בתחום תחנת האוטובוס, משעה 20:00 בערב יום מנוחה ועד שעה 16:00 ביום המנוחה; בסעיף זה, ״ימי מנוחה״ – כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח -1948.2
(ב)   על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יוצב תמרור כאמור באותו סעיף קטן-
(1)   בדרך שאינה דרך עירונית;
(2)   בנתיב הנסיעה בדרך, למעט בנתיב שבו הותרה החניה לפני תחום תחנת האוטובוס ואחריו;
(3)   בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;
(4)   במסוף לתחבורה ציבוריות;
(5)   בתחום תחנת אוטובוס המשמשת קו שירות לאוטובוס שלפי תנאי רישיונו פועל גם ביום מנוחה.
(ג)   רשות מקומית תרחיק או תגרור רכב פרטי החונה או עומד בניגוד לתמרור שהוצב לפי סעיף קטן (א) למקום החסנה;
על הרחקה או גרירה כאמור יחולו הוראות לפי סעיף 77."
 2.   חובת הצבת תמרורים
רשות תימרור מקומיות תציב תמרורים בכל תחנות האוטובוס שבשטחה בהתאם להוראות סעיף 70א1 ולפקודה, כנוסחו בסעיף 1 ,לחוק זה, עד יום ט״ז באייר תש״ע (30 באפריל 2010).
  בנימין נתניהו                                             ישראל כ״ץ
ראש הממשלה                             שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שמעון פרס                                            ראובן ריבלין
נשיא המדינה                                         יושב ראש הכנסת
 * התקבל בכנסת ביום ח' בחשוון התש״ע (26 באוקטובר 2009); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 277, מיום ו' באב התשס״ט (27 ביולי 2009), עמ' 102.1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ס״ח התשס״ט, עמ' 132. 2 ע״ר 2, תוס' א', עמ' 1.
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות