איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

הולכי רגל – כללי התנהגות

12-4-11
מאת: מנשה פרידמן – קצין בטיחות בכיר

לפעמים אנחנו שוכחים כי מלבד היותנו נהגים, אנחנו גם הולכי רגל ועל הולכי רגל חלות כללי התנהגות מחמירים כמו על נהגים. עובד
אלדן בדרכו לעבודה בצריפין, נקנס על כך שהלך בשול בכביש בינעירוני שלא ע"פ חוקי התנועה כשגבו מופנה לתנועה.
אי לכך ראיתי צורך להתריע לכולנו על התנהגות נכונה בדרך. 
בהמשך הידיעה, תקנות התעבורה הרלוונטיות  לחובותיו של הולך הרגל.
אני מציע כי תקראו את התקנות ותיידעו עליהן גם את בני ביתכם.
 
תקנה 108. סייג בהליכה
(א) לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם החוצה כביש.
 
תקנה 109. הליכה בכביש
(א) ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצדו השמאלי כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו.
(ב) כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים הצועד הראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר, האחריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.
 
תקנה 110. חציית כביש
(א) לא יחצה אדם כביש אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות.
(ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.
(ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת.
(ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.
 
תקנה 111. ירידה ממדרכה
לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו ממרחק שאין ספק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.
 
תקנה 112. שהיה בכביש
לא יעמוד אדם בכביש בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.
 
תקנה 113. מעקה בטיחות
(א) הולך רגל לא יחצה כביש במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.
(ב) לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי רגל.
 
תקנה 114. הפרעה במדרכה
לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.
 
תקנה 115. תחולה
(א) הוראות תקנות ,109 110 ו-114 לא יחולו על אדם המשתתף בהלוויה או בתהלוכה שנערכה כדין.
(ב) הוראות תקנות 108(א), 109, 110(ב),(ג) ו-(ד), 112, 150 ו-152 לא יחולו על אדם הנמצא ברחוב משולב.
 
תקנה 116. עיוורים
לא ילך עיוור בכביש אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינו עיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופן בולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.
 
תקנה 117. חציה במפגש מסילת ברזל
(א) לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש אלא לאחר שבדק שאין רכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בבטיחות.
(ב) בנסיבות האמורות בתקנה 56(א) לא יחצה אדם מסילת ברזל ולא יתקדם מעבר למחסום או לגדר שליד המסילה ובאין גדר או מחסום – לא יותר מאשר ששה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
(ג) לא יעבור אדם דרך מחסום של מפגש, מסביב לו, מעליו או מתחתיו בשעה שהוא סגור או תוך כדי סגירתו.
 
תקנה 117א. איסור הליכה במנהרה
לא ילך אדם במנהרה, לא יסיע בה עגלת יד, עגלת ילדים, עגלת חולים או כיסא חולים ולא יחצה את הכביש העובר בה.

למען בטחונכם, אנא התהלכו בדרכים בצורה בטוחה!!!

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות