איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

הוגשה הצעת חוק להקמת מאגר מידע של נהגים מקצועיים מסוכנים

25-6-12
נושא הקמת מאגר של נהגים מסוכנים עומד על הפרק מזה זמן רב אך לא הגיע עד כה לידי מימוש, בעיקר מהסיבה של צינעת הפרט, כי הרי חשיפת עברם התחבורתי של הנהגים לעיני כל כמוהו כחדירה לפרטיותם.

מאידך, שמירה על סודיות מוחלטת של עברם התחבורתי של נהגים עבריינים מהווה סכנה של ממש. נהגים עבריינים בכלל ובפרט נהגים עבריינים  מקצועיים, עלולים לגרום לתאונות קשות בהן יש הרוגים ופצועים.

קצין בטיחות האמור לקבל  נהג לעבודה  ואין לפניו את עברו התחבורתי של הנהג, עלול לגרום שלא ברצונו נזק חמור. אין לו כל יכולת לדעת בידי מי הוא מפקיד את המטען היקר, או חמור מכך, את חייהם של האנשים אותם הנהג אמור להסיע.

מצב בלתי נסבל זה נמשך שנים ארוכות ואת ילדינו וחברינו מסיעים נהגים שבעברם עבירות תנועה חמורות ואחיזתם בהגה כמוה כפצצה מתקתקת.

חברי הכנסת מקלב ולוין הבינו את המצב האבסורדי שנוצר והינם סבורים כי הדאגה לשלום הציבור חשובה במקרה זה משמירה טוטלית על צינעת הפרט ולכן הגישו לאחרונה הצעת חוק הבאה לפשר בין הגנת הפרטיות והצורך לדעת מה העבר התחבורתי של נהגים מקצועיים המועמדים להתקבל לעבודה ולעסוק בנהיגה.

ע"פ הצעתם של הח"כים המכובדים, מעסיקים/קציני הבטיחות יוכלו לדעת באופן כללי מה מידת מסוכנותו של הנהג. כלומר, הם לא יוכלו לראות את סוג העברות או את מספרם, אבל, הם יוכלו לקבל "ציון" של הנהג המועמד שיתבסס על עבירות התנועה של הנהג. לדוגמא: ציון 5 הוא גבוה יותר מציון 1 כלומר נהג עם ציון 5 מסוכן יותר מנהג עם ציון 1.

האפשרות לראות את ה"ציון" של הנהג תתאפשר רק עבור נהגים מקצועיים מועמדים ורק בהסכמתם של הנהגים המועמדים לעבודה. הקריטריונים לקביעת "ציון" הנהג ייקבעו בתקנות.

פתרון זה אינו מושלם. טוב יותר היה אילו קצין הבטיחות יכול היה לתהות על קנקנו של הנהג ודעת יותר פרטים הרלוונטים להעסקתו אך הפתרון המוצא טוב לאין ערוך מן המצב הקיים.

_________________________________________________________

להלן נוסח הצעת החוק המוצע והסברים לו ככתבם וכלשונם


הכנסת השמונה-עשרה
 
יוזמים:             חברי הכנסת    יריב לוין
                                                 אורי מקלב

                                               פ/4138/18                              
 
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לעניין נהגים מקצועיים), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 1 1. בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תעודת ביטוח" ו"תעודת ערובה" יבוא:
""מעסיק של נהג מקצועי" – מי שמעסיק או מעוניין להעסיק אדם כנהג של רכב מסחרי או רכב ציבורי."
הוספת סעיפים 69א1 ו-69א2 2. אחרי סעיף 69א לפקודה יבוא:
 . (א)      השר רשאי לקבוע בתקנות שיטה לחישוב רמת המסוכנות של נהג שנרשמו לחובתו נקודות לפי שיטת הניקוד בהתאם לסעיף 69א לפקודה; שיטת ניקוד המסוכנות תיקבע, בין היתר, בהתחשב במספר השנים שיש בידי הנהג רישיון נהיגה, במספר עבירות התעבורה שביצע, בחומרת העבירות, במועד ביצוען וכן במועדי השתתפות בהשתלמויות והדרכות בתחום הנהיגה (להלן – ניקוד מסוכנות).
(ב)       משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ייחשב את ניקוד המסוכנות של כל נהג, בין שברשותו רישיון נהיגה בר תוקף ובין שאין ברשותו רישיון כאמור, בהתאם לתקנות לפי סעיף קטן (א) (להלן – ניקוד מסוכנות אישי).
(ג)       משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ינהל מאגר מידע שבו ייכלל ניקוד המסוכנות האישי של נהגים כאמור בסעיף קטן (ב).
 . (א)      משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ימסור למעסיק נהג מקצועי את פרטי ניקוד המסוכנות של נהג, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שמעסיק הנהג המקצועי מסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את ניקוד המסוכנות האישי של הנהג לצורך קבלת החלטה בנוגע לאפשרות העסקה של הנהג או להמשך העסקתו.
(ב)       משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לא ימסור את פרטי ניקוד המסוכנות האישי של נהג אלא למי שמסר לו את שמו, מענו ופרטי הזיהוי שלו, ואם הוא תאגיד – שם התאגיד ומספרו, מען משרדו הרשום ופרטי הזיהוי של המבקש בצירוף תצהיר חתום בידי הנהג, המאשר את הסכמתו למסירת המידע אודותיו לידי המבקש.
(ג)       על אף האמור בכל דין, מעסיק של נהג מקצועי יהא רשאי לעשות שימוש בניקוד המסוכנות של נהג לצורך סיום העסקתו בשל ניקוד המסוכנות שנקבע לו."

דברי הסבר
מטרת הצעת חוק זו היא להגביר את הבטיחות של הנזקקים לשירותי הסעה ואת הבטיחות של הציבור הרחב כולו, על ידי יצירת מנגנון אשר יאפשר למעבידים לקבל מידע על נהגים מסוכנים ולהימנע מלהעסיקם. זאת, תוך שמירה מרבית על פרטיותם של המועמדים לעבודה ושל העובדים בתחום ההסעות.
חוק המרשם הפלילי אוסר באופן גורף על מעביד לקבל, במישרין או בעקיפין, את העתק המרשם הפלילי של אדם העובד אצלו כנהג או מועמד למשרת נהג. תוצאת מצב דברים זה היא כי נהג שהינו מסוכן ואשר מהווה "שור מועד" בשל עבר עשיר של עבירות תנועה, יכול להיות מועסק כנהג הסעות מבלי שלמעביד ישנה יכולת של ממש לדעת כי הוא מפקיד את רכב ההסעה בידיו של נהג מסוכן.
נהג הסעות, בין אם מדובר בנהג תחבורה ציבורית, נהג הסעת ילדים, או כל הסעה אחרת, מקבל על עצמו אחריות לא רק לחייהם של המוסעים על ידו,  אלא גם אחריות לשלומם של משתמשים אחרים בכביש לרבות הולכי רגל. כיום, אדם יכול לשמש כנהג הסעות, ולקבל על עצמו את האחריות הכרוכה בכך, בלי שלעבר ולניסיון התעבורתי שלו ישנה השפעה כלשהי על כשירותו לשמש כנהג הסעות. מצב דברים זה הוא בלתי מתקבל על הדעת, מסכן את שלומו של הציבור וכבר גרם בעבר לתאונות מרובות נפגעים אשר בהן היו מעורבים נהגי הסעות בעלי עבר עשיר של עבירות תעבורה.
מצב דברים זה מציב גם את המעסיקים בתחום התעבורה בפני מציאות בלתי אפשרית, כאשר הם נתפסים בעיני הציבור כאחראים לטיב הנהגים המועסקים על ידם ולתאונות המתרחשות במהלך ביצוע העבודה עבורם, ובה בעת אין ברשותם כלים המאפשרים להם להימנע מהעסקת נהגים מסוכנים. המעסיקים יכולים וצריכים לשמש הלכה למעשה כ"שומרי הסף" אשר ימנעו את הפקדת ההגה בידי נהגים מסוכנים ובכך יגנו על בטיחות ציבור הנוסעים.  על כן, ראוי כי תימצא הדרך לאפשר להם לקבל מידע בדבר הערכת מסוכנותם של נהגים ושל מועמדים לעבודה כנהגים, בדרך שתאפר להם להימנע מהעסקתם של נהגים מסוכנים.
על מנת למנוע פגיעה בפרטיותם של נהגים ומועמדים לעבודה, מוצע לקבוע כי למעבידים לא תהיה גישה למידע המצוי במרשם הפלילי או לכל מידע אחר המפרט את העבירות שביצעו הנהגים והמועמדים לעבודה. תחת זאת, מוצע כי ייקבע מנגנון של מתן ניקוד מסוכנות לכל נהג, תוך שלמעביד יימסר מידע בדבר ניקוד המסוכנות כאמור בלבד. כמו כן, מוצע כי מסירת המידע תותנה בחתימת הנהג על הצהרת הסכמה, וכי חתימה זו תאומת על ידי עורך דין כדי לוודא את הסכמת הנהג למסירת המידע. כן מוצע כי הנגישות למידע תהא רק למעסיק נהג מקצועי כפי שייקבע על ידי משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים. בדרך זו תישמר פרטיות הנהגים, ובה בעת יתאפשר למעבידים להימנע מהעסקת נהג אשר אין להם ביטחון כי אינו בבחינת נהג מסוכן לאור עברו התעבורתי.
עוד מוצע, כי הקריטריונים לקביעת דירוג מסוכנותו של נהג ייקבעו בתקנות, בדרך שתאפשר את עדכונם מעת לעת. בין היתר, יכללו קריטריונים אלה התייחסות לוותק הנהג, למספר העבירות שביצע, לחומרת העבירות, למועד בו נעברו וכן להשתלמויות והדרכות שעבר הנהג.
 
 
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באדר התשע"ב – 12.3.12[1]    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות