איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה

פעילות האיגוד

איגוד קציני בטיחות בתעבורה הינו עמותה רשומה, המספקת שירותים לכלל קציני הבטיחות המוסמכים בארץ המונים כ- 3,500 איש והמועסקים בכ-2,000 חברות וארגונים בכל רחבי הארץ.

 כיו"ר האיגוד מכהן החל מחודש יוני 2012 – מר שמעון סודאי , 

 עפ"י החלטת המועצה בישיבות שהתנהלו לאחר המועד האמור.

האיגוד פועל החל משנת 1965 במטרה לחזק את מעמדם של קציני הבטיחות המהווים גורם משמעותי וחיוני במלחמה בתאונות הדרכים. עם השנים כאשר הוצא חוק מטעם משרד התחבורה אשר מחייב חברות ומפעלים שברשותם ציי רכב להעסיק קציני בטיחות, התרחבה גם פעילות האיגוד וכיום מהווה שהוא האיגוד היציג של קציני הבטיחות, ועוסק בשימור זכויותיהם ובייצוג האינטרסים המקצועיים שלהם.

מוסדות האיגוד נבחרים אחת לארבע שנים וכוללים מועצה בת 17 חברים, מתוכה נבחרת הנהלה, ועדת בקורת וועדת בירורים ומשמעת.

האיגוד מעניק לחברים ששילמו את דמי החבר כסדרם ייעוץ משפטי ראשוני.

האיגוד מגן על זכויות קציני הבטיחות ושומר על מעמדם באיגוד ומחוצה לו.

האיגוד עורך  ימי עיון מקצועיים לחבריו בנושאי עבודת קציני הבטיחות, הנהגים, 

סדרי תעבורה ובטיחות.

האיגוד הוא בין האיגודים היחידים המקיים השתלמות קבועה לחבריו. 

האיגוד עורך שלוש השתלמויות ארציות מקצועיות בשנה, אליהן מוזמנים כל קציני הבטיחות, תלמידים בקורסים לקציני בטיחות וגורמים נוספים הקשורים לתחום הבטיחות והתעבורה, כדי לשמר את רמתם המקצועית של קציני הבטיחות ולעדכנם  בנושאים מתקדמים בתחום עבודתם.

 

 

 

תקנון העמותה אושר ברישומי רשם העמותות שבמשרד הפנים בשנת 1986.

(מס' עמותה 58-009-272-4)

שם העמותה " איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה "

העמותה היא מלכ"ר, כלומר, מוסד ללא כוונת רווח. כספי העמותה משמשים לביצוע מטרותיה, כאשר חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.
בסמכות העמותה לייצג את חבריה בפני כל מוסד יהא זה ישראלי או בין-לאומי. בנוסף פועלת העמותה לשיתוף פעולה עם מוסדות המדינה.

בסמכות העמותה לגבות מסי חבר כפי שיקבעו ע"י ההנהלה.

חבר עמותה הוא אדם שבידיו תעודת הסמכה ממשרד התחבורה לשמש כ"קצין בטיחות בתעבורה". החברות בעמותה נפסקת אוטומטית בתנאים מסוימים, או על ידי התפטרות שתוגש בכתב. חבר יוצא מהעמותה באישור המועצה לפי המלצת ההנהלה .

חברים המשלמים את מסי החבר זכאים לבקש את סיוע העמותה בפתרון בבעיותיהם המקצועיות, להשתתף ולהצביע באסיפה, לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה, ולקבל את פרסומי העמותה במידה ויהיו כאלה.

חבר עמותה לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה אלא אם שילם דמי חבר לעמותה ופרע את חובותיו, וזאת לא יאוחר מ– 15 יום לפני מועד הבחירות.

מוסדות העמותה הם האסיפה הכללית, המועצה, ההנהלה, ועדת הביקורת , ועדת בירורים ומשמעת. המועצה רשאית לבחור, מעת לעת, ועדות משנה לעניין מסוים או לעניינים כלליים ולקבוע את סמכויותיהן, תפקידן, ותקופת פעילותן. המלצות ועדות המשנה תובאנה לאישור ההנהלה, אלא אם החליטה המועצה כי ההמלצות יובאו לאישורה.

מוסדות העמותה ייבחרו אחת לארבע שנים, על פי נוהל הבחירות כמפורט בנספח לתקנון זה.

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה והיא קובעת את קווי הפעולה הכלליים של העמותה.

המועצה מונה שבעה עשר חברים מארבעה מחוזות כמפורט בתקנון.

האסיפה הכללית רשאית על פי המלצת המועצה להחליט על שינוי מספר המחוזות, ושינוי מספר הנבחרים מכל מחוז. תקופת כהונת המועצה תהא ארבע שנים מיום היבחרה.

הנהלת העמותה היא המוסד המבצע את פעולות העמותה ומונה עשרה חברים (נבחרים מבין חברי המועצה). ההנהלה בוחרת מבין חבריה את מ"מ יו"ר העמותה, את הגזבר ואת מזכיר העמותה.

שינויים בתקנון יהיו ברי תוקף אם נתקבלו באסיפה הכללית שכונסה במיוחד לשם כך, וכן אם התקבלו ברוב של 2/3 מסך כל המצביעים באסיפה הכללית.

פעילות האיגוד כוללת השתתפות בוועדות הכנסת והממשלה בוועדת הכלכלה – תייחסות מקצועית של האיגוד להצעות חוק ותקנות בנושאי תחבורה ותעבורה.

נציגי האיגוד משתתפים בישיבות ועדות ממשלתיות נוספות כגון ועדת החינוך ובוועדת המשנה למלחמה בתאונות הדרכים. כך גם בוועדות שונות המתמנות אד הוק לפתרון בעיות ייחודיות, ובדיונים עם מועצת המובילים והמסיעים, איגוד יבואני הרכב וארגוני תחבורה נוספים.

משרד התחבורה – האיגוד מיוצג בוועדת הקבלה לקורס קציני בטיחות ומייצג את קציני הבטיחות בבירורים ושימועים ובוועדות מקצועיות.

אוניברסיטאות – האיגוד עוסק בפיתוח תכנית לימודים אקדמאית לתואר ראשון במגמת תחבורה.

פורום ארגוני הרכב בישראל – הכולל את ארגוני הגג בתחום הרכב והתחבורה בישראל ובהם איגוד קציני בטיחות, איגוד המוסכים, איגוד מכוני הרישוי ואיגוד יבואני הרכב בישראל. הפורום מאחד את עמדות הארגונים הפועלים בענף הרכב והתחבורה בישראל ומציג חזית משותפת אל מול גורמי הממשל וגופים אחרים, בעלי השפעה על שוק הרכב ופועל במטרה לקדם תחומים שונים הקשורים בתחום לרבות חקיקה, תאונות דרכים, רישוי, גניבות רכב, סחר בחלפים ועוד.

מרכז השלטון המקומי – האיגוד פועל להגדרת מסגרת תפקיד קציני הבטיחות בתחבורה ותנאי העסקתם ברשויות המקומיות.

תמונת רקע1
ARKA0083 (1)
arka0121_optimized
תמונת רקע6
ARKA0198 (1)
ARKA0141 (1)
ARKA0241 (1)
ARKA0056 (1)
כלי נגישות