סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
נוהל 6 - נוסח החוק החדש לדיווח ומעקב על עבירות תנועה
דף הבית >> חוקים ותקנות >> נוהל 6 - נוסח החוק החדש לדיווח ומעקב על עבירות תנועה
15-3-12
להלן נוסח החוק החדש לדיווח ומעקב (נוהל 6) שעבר בימים אלו בקריאה שניה ושלישית בכנסת.
 
הערות מערכת אתר איגוד קציני הבטיחות בתעבורה ללשון החוק  
1. יש לקרא בעיון את התיקון לפקודת התעבורה .
2. יש להמתין להנחיות מנהל תחום קציני בטיחות
3. החוק יכנס לתוקף בתוך חצי שנה מיום פרסמו -  12/3/2012 
4. התייחסות למידבקה, לרבות גודלה, גודל הספרות והאותיות בה
ומקום הדבקתה תיעשה בנפרד רק לאחר ששר התחבורה באישור
ועדת הכלכלה של הכנסת יקבע הוראות לעניין זה.
5. יש לשים לב כי ניתנה התייחסות לצנעת הפרט בנוגע להעברת
פרטים אישים של הנהג וכן לשעות הפעילות של הפעלת מוקד הדיווח !

* אתר האיגוד יפרסם את ההנחיות החדשות בנוגע למידבקות, מיד עם 
   צאתן לאור
 

החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 103), התשע"ב–2012*
 
הוספת סעיף 65ד 1. בפקודת התעבורה‏ ] (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 65ג יבוא:
    "רכב של תאגיד – מערכת לדיווח ומעקב 65ד. (א)      בסעיף זה –
            "מערכת לדיווח ומעקב" – מערכת הכוללת שירות טלפוני לדיווח על עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי רכב שברשות תאגיד ועל תקינות כלי הרכב, ומעקב אחר דיווחים כאמור;
            "עובד" – לרבות עובד של קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996[2], המועסק בתאגיד;
            "קצין בטיחות" – אדם שהוסמך לפקח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל, בהתאם להוראות לפי סעיף 70(23א);
            "תאגיד" – מפעל המחויב להעסיק קצין בטיחות ומחזיק כלי רכב לשימוש עובדיו.
            (ב) (1)       תאגיד ינהל מערכת לדיווח ומעקב, שתפעל לאורך כל שעות היממה, למעט בימי מנוחה כהגדרתם בסעיף 70א1(א); הדיווחים יימסרו לקצין הבטיחות של התאגיד או למי שהתאגיד התקשר עמו להפעלת מערכת לדיווח ומעקב.
              (2)       במערכת לדיווח ומעקב יפעל מענה אנושי בימי העבודה ובשעות העבודה הנהוגים בתאגיד, ולא פחות מעשר שעות ביום עבודה בין השעה 06:00 לשעה 22:00, ובלבד שביתר השעות יופעל מענה אוטומטי ללא מערכת לניתוב שיחות; במערכת לדיווח ומעקב של תאגיד הנותן שירות לציבור בכל שעות היממה יפעל מענה אנושי בכל אותן שעות.
            (ג)       על כלי רכב שברשות תאגיד תודבק, במקום הנראה לעין, מדבקה שבה יצוינו פרטי ההתקשרות עם מערכת לדיווח ומעקב של התאגיד, ובין היתר מספר טלפון מקוצר; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין מדבקה כאמור, לרבות לעניין גודלה, מקום הדבקתה וכן גודל האותיות והספרות שבה.
            (ד)       קצין בטיחות –
              (1)       יברר דיווחים שהתקבלו על עבירות תעבורה שבוצעו בכלי רכב שברשות התאגיד ועל תקינות כלי הרכב, וינהל מעקב לגביהם;
              (2)       יפעל כלפי עובדי התאגיד שברכב שבשימושם בוצעה עבירת תעבורה, בין שנהגו ברכב ובין שהרשו לאחר לנהוג בו, על פי נוהל שיקבע התאגיד.
            (ה)      השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת תאגיד לערוך דוחות תקופתיים הכוללים מידע סטטיסטי על יישום הוראות סעיף זה ולמסרם למי שקבע השר, ובלבד שתאגיד לא יחויב למסור מידע אישי על נהגים.
            (ו)       העובר על הוראות סעיף זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
            (ז)       ההוראות לפי סעיף זה לא יחולו על גופים כמפורט להלן, ויחולו עליהם פקודות או הוראות פנימיות, לפי העניין, שיקבעו אותם גופים:
              (1)       צבא הגנה לישראל;
              (2)       יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
              (3)       משטרת ישראל;
              (4)       שירות בתי הסוהר;
              (5)       הרשות להגנה על עדים;
              (6)       אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950[3];
              (7)       רשות כבאות כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט–1959[4], וכן מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בחוק האמור או מי מטעמו;
              (8)       לעניין גופים כמפורט להלן, שהממונה על הביטחון במערכת הביטחון הורה כי אין להחיל על כלי רכב מסוימים שברשותם את ההוראות לפי סעיף זה בשל מעורבות אותם כלי רכב בפעילות ביטחונית:
                (א)      יחידות ויחידות סמך של משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
                (ב)       התעשייה האווירית לישראל בע"מ;
                (ג)       התעשייה הצבאית לישראל בע"מ;
                (ד)       רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ."
תחילה ותקנות ראשונות 2. (א)      תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
    (ב)       תקנות ראשונות לפי סעיף 65ד(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
 


 
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ישראל כץ
שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 
 
     
 
שמעון פרס
נשיא המדינה
  ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת
 
 
 


* התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 424, מיום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011), עמ' 48.
[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 57.
[2] ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.
[3] ס"ח התש"י, עמ' 175.
[4] ס"ח התשי"ט, עמ' 199.


 
 
   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים