סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  הטבה לחברי האיגוד-השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים בעלות מופחתת  |  איגוד קציני הבטיחות בתעבורה מברך את השרה מרב מיכאלי ומאחל לה הצלחה בתפקידה החדש כשרת התחבורה  |  הצעה לספקים המעוניינים להציג מוצריהם ו/או שרותיהם בפני ציבור קציני הבטיחות  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |               
_________
 

  

        
 
הובלת חומ"ס
דף הבית >> חוקים ותקנות >> הובלת חומ"ס
9-9-11
להלן מצגת מפורטת ומקיפה של כללים, הוראות וסייגים עבור הובלת חומ"ס וכן ציטוטים מלשון החוק בנושא זה.
הכנת המצגת:
לצפיה במצגת - לחץ כאן

____________________________________________________

עריכה: משה פרידמן - קצין בטיחות בכיר

פרק שלישי: הובלת חומר מסוכן
 
7. סייגים ותנאים לרישיון
(א) המפקח רשאי לסייג רישיון מוביל מסוג ג', ד', ז' או ח' להובלת חומר מסוכן מסוים או לאופן הובלתו.
(ב) המפקח רשאי להתנות מתן רישיון כאמור בתקנת משנה (א) בליווי של רכב אחר, בהתקנה ברכב של מכשיר קשר מכשיר איכון ואיתור או מכשיר אחר לתקשורת מסוג שאישר המפקח, בקיום תנאים נוספים להבטחת ההובלה של החומר המסוכן, בקביעת מסלול נסיעתו של הרכב, בהוראות לגבי חנייתו של הרכב ולגבי שעות ההובלה, ובקיום הוראות באשר לטעינתו ופריקתו של המטען.
תיקון ס' 7(ב): ק"ת 6366, 2005.
(ג) לא יחודש רישיון להובלת חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן בודק קרינה מוסמך בדק את הרכב וציודו והמבקש המציא אישור על כך.
(ד) לא יינתן רישיון מוביל מסוג ג', ד', ז' או ח' לגבי רכב שגילו עולה על 15 שנים.
 
8. תנאים להובלת חומר מסוכן
(א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל חומר מסוכן אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) ההובלה נעשית על פי שטר מטען או תעודת מטען לחומרים מסוכנים, לפי הענין;
(2) הנוהג ברכב מחזיק באישור בר תוקף, לאותו רכב שניתן למוביל לפי תקנה 5(ג);
(3) בידי נוהג הרכב היתר;
(4) הרכב מצויד במכשירים ובאבזרים תקינים, המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות ולמניעת אסונות, בציוד עזרה ראשונה ובציוד מגן אישי לנהג כמפורט בחלק א' בתוספת הראשונה;
(5) ההפרדה, הסימון וההוראות המיוחדות שבתקנות 13 עד 15.
(ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, אלא אם כן נתקיימו גם כל אלה:
(1) להובלה בכמות העולה על הכמות הנקובה בתוספת הראשונה לתקנות הרוקחים - ניתן אישור ממנהל הועדה לאנרגיה אטומית או מי שהוא הסמיך לכך;
(2) ההובלה נעשית בהתאם להוראות ST-1 ולתנאי ההיתרים והאישורים שניתנו לגביה;
(3) הרכב מצויד גם בציוד כמפורט בחלק ב' בתוספת הראשונה.
(ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם המוביל או המרשה לאחר להוביל -
(1) חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, שהוא חבילה שגרתית;
(2) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר קטן מ10,000- ק"ג, חומר מסוכן למעט חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, בכמות פחותה מהכמות האמורה בתוספת השניה.
 
9. שטר מטען להובלת חומר מסוכן
(א) שטר מטען או תעודת מטען להובלת חומר מסוכן יהיו כאמור בתקנה 20 ונוסף על האמור בה יכילו פרטים אלה:
(1) שמו המלא של החומר המסוכן, סיווגו ומספר האו"ם שלו לפי הספר הכתום;
(2) השם המלא, מספר הטלפון והמען של שולח החומר המסוכן ושל מקבלו;
(3) הצהרה של מזמין ההובלה של החומר המסוכן או של מוסר החומר המסוכן בדבר תוכן המטען, משקלו, נפחו, סיווגו, אריזתו, מילויו וסימונו בהתאם לספר הכתום והתאמתם להוראות ההובלה של חומרים מסוכנים לפי תקנות אלה.
(ב) לשטר המטען ולתעודת המטען יצורף כרטיס בטיחות כאמור בתקנה .10
 
10. כרטיס בטיחות
(א) כרטיס בטיחות להובלת חומרים מסוכנים (בפרק זה - כרטיס בטיחות) יהיה לפי הנוסח שבתוספת כשלישית ויכלול, בין השאר, פרטים אלה:
(1) שמו המסחרי של החומר המסוכן ושמו לפי הספר הכתום;
(2) קבוצת הסיווג, מספר האו"ם וסיווג הסיכון המשני ולענין קבוצת סיווג 1 - חומרי נפץ, גם קבוצת התאמה, לפי הספר הכתום;
(3) קוד החירום של החומר המסוכן המובל;
(4) אופי הסיכון של חומר המסוכן והיקפו;
(5) רשימת אמצעי הגנה לטיפול בחומר, אופן נטרול החומר, תיאור פעולות החירום הנדרשות במקרים של נזק לאריזה, דליפה, שריפה והוראות עזרה ראשונה;
(6) מספרי טלפון להתקשרות במקרה חירום אל משטרת ישראל, שירותי הכבאות, מגן דוד אדום, מרכז המידע ואל יצרן החומר או יבואנו;
(7) שם עורך הכרטיס;
(8) כל מידע נוסף הנחוץ להובלתו הבטוחה של החומר.
(ב) מזמין הובלה של חומר מסוכן או מוסר החומר המסוכן להובלה ימסור למוביל בעת הזמנת ההובלה או בעת מסירתו של החומר להובלה את כרטיס הבטיחות המתאים לחומר המסוכן המיועד להובלה.
 
11. היתר לנהג להוביל חומר מסוכן
(א) מי שנתקיימו בו, להנחת דעתו של המפקח, התנאים המפורטים להלן רשאי לקבל היתר לנהוג ברכב המוביל חומר מסוכן:
(1) הוא בעל ותק מוכח של שלוש שנים לפחות בנהיגה ברכב מהסוג שלגביו מבוקש ההיתר;
(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה;
(3) בשנתיים שקדמו להגשת בקשתו הוא לא הורשע באחת העבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק;
(4) סיים בהצלחה קורס הכשרה להובלת חומרים מסוכנים כאמור בתקנה 22(ב)(1) או (2), לפי הענין;
(5) לענין נהיגת מכלית - עמד בקורס לנהיגת מכלית שאישר המפקח.
(ב) תוקפו של היתר הוא לשנתיים.
(ג) המפקח רשאי להתלות או לבטל היתר אם נתקיימו בבעל ההיתר האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה או אם עבר על הוראות תקנות 8(א)(1), (2) ו-(4), 8(ב), 9(ב) ו-13 עד 17.
 
12. אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים
(א) המפקח יסמיך אדם לשמש אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים אם נחה דעתו כי נתקיימו באותו אדם כל אלה:
(1) הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהובלה או שיש בידו כתב הסמכה כהגדרתו בתקנה 579 לתקנות התעבורה;
(2) עמד בהצלחה בקורס לפי תקנה 22(ב);
(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (6) לתקנות התעבורה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להסמיך אדם לשמש אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים גם אם לא נתקיימו התנאים המנויים בתקנת משנה (א)(1) ו(2) ובלבד שהוכיח, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא בעל הכשרה או השכלה מתאימים וניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בטיפול בחומרים מסוכנים, ואם הוא מבקש לשמש אחראי על הובלה של חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, לאחר שהתייעץ עם הממונה ועם מנהל האגף לרישוי בועדה לאנרגיה אטומית.
(ג) המפקח רשאי להתלות או לבטל הסמכה של אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים אם ראה כי הוא לא עבר השתלמות לפי תקנה 23 שהמפקח הורה עליה, או נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה.
 
13. הפרדת חומרים מסוכנים
לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל יותר מסוג אחד של חומר מסוכן –
(1) במכלית או במכל אחד אלא בהתאם להוראות המדריך להפרדה בשינוע של חומרים מסוכנים, שפרסמו המפקח והמוסד לבטיחות ולגיהות, ושעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי המפקח בירושלים, בתל אביב ובחיפה ובמרכז המידע;
(2) ברכב אחר - אלא אם כן החומרים המסוכנים מובלים בהתאם להוראות פרקים 2.1.2 ו-7 בספר הכתום ולהוראות התקנות הבין-לאומיות.
 
14. סימון רכב המוביל חומר מסוכן
(א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל חומר מסוכן מקבוצת סיווג 7 - חומרים רדיואקטיביים, בכל כמות, למעט חבילה שגרתית, וכן חומר מסוכן אחר בכמות האמורה בתוספת השניה או בכמות העולה עליה אלא אם כן הרכב סומן לפי הוראות התוספת הרביעית בהתאמה לחומר המסוכן המובל בו.
(ב) מכלית או מכל שמובילים בהם חומרים מסוכנים שונים, למעט דלק - יסומן כל תא בהם לפי הוראות התוספת הרביעית; מכלית שמובל בה דלק מסוגים שונים תסומן בסימון של החומר המסוכן ביותר מבין סימוני הדלק.
(ג) הובלו חומרים מסוכנים שונים שלא במכלית או במכל, יסומן הרכב כאמור בחלק א' בתוספת הרביעית, ובמקום מספר האו"ם וקוד פעולת החירום יירשם "מטען מעורב של חומר מסוכן".
 
15. הוראות מיוחדות להובלת חומרים
לא יוביל אדם ואל ירשה לאחר להוביל חומר מסוכן אלא אם כן -
(1) הוא בדק שהחומר המסוכן אינו דולף ואריזתו שלמה ותקינה;
(2) החומר המסוכן, למעט חומר השייך לקבוצת סיווג 2 - גזים, שאינו מובל במכולה, במכל או במכלית, מכוסה בכיסוי בלתי מתלקח מחומר שאינו יוצר חשמל סטטי;
(3) חומר מסוכן השייך לקבוצת סיווג 2 - גזים, כשהוא במצב צבירה נוזלי וארוז בגלילים או שמספר הגלילים המובל באותה הובלה עולה על 100 - כשהגלילים מובלים במצב מאונך ובתוך מסגרת מיוחדת לכך;
(4) חומר מסוכן המובל במכלית או במכולת מכל, כשהרכב והמכל עומדים בדרישות התקנות הבין-לאומיות.
 
16. חובות מוביל החלות גם על נהג
הוראות תקנות 13 עד 15 יחולו, בהתאמה, גם על נוהג רכב המוביל חומר מסוכן.
 
17. חניית רכב המוביל חומר מסוכן
נהג רכב המוביל חומר מסוכן לא יחנהו במרחק קטן מ400- מטרים מבנין מגורים או ממבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבנין או למבנה האמורים או ממנו.
 
18. הוראות לענין רכב שמטענו פורק
(א) הוראות פרק זה, למעט תקנות 8(א)(1), 13 ו15-(2) ו-(3) לענין הובלת חומרים מסוכנים בכמות האמורה בתוספת השניה, יחולו גם על רכב המוביל חומרים מסוכנים שמטענו פורק ולא נשטף וטוהר משאריות החומר המסוכן ואדיו.
(ב) רכב שמטענו פורק, נשטף וטוהר משאריות, יסיר ממנו מוביל את שלטי הסימון או יכסם.
 
19. דיווח
בעל רישיון מוביל מסוג ג', ד', ז' או ח' ידווח למפקח על כל תאונה שאירעה ברכב שהוביל חומר מסוכן ושבה ניזוקו המכל, משטח הטעינה או שלדת הרכב וכן על כל אירוע חריג בהובלתו או תקלה במיכללים המשמשים לאחסון החומר המסוכן ברכב, להעמסתו או פריקתו, בתוך 48 שעות מעת האירוע, לפי טופס שאפשר לקבלו במשרדי המפקח.
 
 
 
פרק ה': פיקוח
 
15. מינוי פקחים וסמכויותיהם
(א) השר רשאי למנות מקרב עובדי משרדו פקחים לענין חוק זה; הודעה על מינוי פקח תפורסם ברשומות.
(ב) שוטר או פקח רשאים, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום שבו ניתן שירות הובלה או המיועד למתן שירות הובלה או לחניית הרכב, לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה; כן רשאים הם לדרוש מבעל רשיון לפי חוק זה שיציג בפניהם את הרשיון, וכן ממנו ומכל מי שמועסק על ידו או מטעמו בשירות ההובלה - להציג בפניהם כל מסמך הקשור במתן שירות ההובלה, ולאפשר להם לבדוק את המטען;
כמו כן רשאים הם לדרוש את שקילת הרכב המסחרי והמטען המובל בו בדרך שתיקבע בתקנות.
 
16. הסמכות
(א) המפקח רשאי להסמיך אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים, אחראי על הניהול המקצועי, או קצין בטיחות, אם התקיימו בהם התנאים הדרושים למילוי התפקידים האמורים, לפי סוג התפקיד, כפי שנקבע בתקנות.
(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע דרישות לענין-
(1) רשיון נהיגה;
(2) הכשרה מתאימה בטיפול ברכב מסחרי ובתחזוקתו, ידיעת כללי פריקה וטעינה וניהול מקצועי למתן שירותי הובלה;
(3) ניסיון בתפקיד ארגוני בתחום הובלת מטען ברכב מסחרי.
 
 

   


   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים