סיוע למעסיקים באיוש קציני בטיחות  |  עלייה מדאיגה במספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2019. 5% יותר בהשוואה לשנת 2018  |  היכנסו גם לדף הפייסבוק של האיגוד  |  


             
_________
 


        
 
הסבת דוחות לחב. השכרה
דף הבית >> טפסים ואישורים שימושיים >> הסבת דוחות לחב. השכרה
 
תצהיר


אני הח"מ:                             ת.ז:  
                                  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה בכתב

כדלקמן:

1. הנני :
ובמסגרת תפקידי זה הנני רשאי למסור תצהיר זה עבור
בהקשר לדו"ח מספר : : אשר נשלח לחברה

2. החברה עוסקת בהשכרת כלי רכב לציבור והינה הבעלים של רכב.
מסוג : מספר : (להלן הרכב).

3. בתאריך העבירה הרלוונטי דהיינו הרכב הושכר /נמכר ל תייר / ישראלי
כמפורט להלן:

מספר חוזה השכרה:

שם פרטי +משפחה:

ת.זהות / מספר דרכון / ח.פ:

מספר רישיון נהיגה:

כתובת בארץ/ בחו"ל:

4. הפרטים המופיעים בפלט המחשב המצורף לתצהיר זה,זהים לפרטי החוזה עליו חתום שוכר הרכב.________________
חתימת המצהיר

הריני לאשר בזאת כי ביום_____________ הופיע בפני עו"ד____________________
מר :                              ת.ז:
ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.________________       ________________           ________________
חותמת                          חתימה                               תאריך
להורדת המסמך
לחץ כאן.
 

   


  


 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
   חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאיגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה   טל: 03-6390149   פקס: 03-6872214
 
לייבסיטי - בניית אתרים